fbpx

Ogólne warunki handlowe

 

Firma: 

KAPA Trade s. r. o.

Tačevská 3998,

085 01 Bardejov,

REGON: 52022269

NIP VAT: SK2120865395

e-mail: info@pharmfactor.sk

 

1) O rejestracji

 

Oświadczamy, że dane służą wyłącznie dla potrzeb identyfikacji przy zakupie w firmie KAPA Trade, s.r.o., prowadzącej sklep internetowy www.pharmfactor.sk i nie zostaną udostępnione osobom trzecim, ani niewłaściwie wykorzystane w żaden inny sposób.

 

Zamówienia można składać również bez rejestracji.

 

2) Przyjęcie i realizacja zamówienia, umowa kupna

 

Zamówienie kupującego jest propozycją zawarcia umowy kupna, a właściwa umowa kupna jest zawarta z chwilą doręczenia wiążącej zgody kupującego i sprzedającego z tą propozycją (wiążącym potwierdzeniem zamówienia ze strony sprzedającego). Od tego momentu między kupującym, a sprzedającym powstają wzajemne prawa i obowiązki.

 

Przez zawarcie umowy kupna kupujący potwierdza, że zapoznał się z tymi warunkami handlowymi, łącznie z warunkami reklamowania i że wyraża na nie zgodę. O tych warunkach handlowych i regulaminem reklamowania, kupujący w dostateczny sposób został pouczony przez sam fakt złożenia zamówienia i ma możliwość szczegółowo się z nimi zapoznać.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo anulować zamówienie albo jego część przed zawarciem umowy kupna w następujących przypadkach: towar nie jest już produkowany albo dostarczany, albo cena dostarczanego towaru zmieniła się w wyraźny sposób. W przypadku, gdy powstanie taka sytuacja, sprzedający będzie się natychmiast kontaktować z kupującym w celu porozumienia się, co do dalszego postępowania. W przypadku, gdy Kupujący zapłacił już część albo całą sumę ceny kupna, ta kwota zostanie mu z powrotem przekazana na jego rachunek i nie dojdzie do zawarcia Umowy kupna.

 

Wszystkie zamówienia przyjęte w tym sklepie są wiążące. Zamówienie można anulować przed jego wysyłką. W przypadku, gdy zamówienie nie zostanie anulowane przed wysyłką i zostanie wysłane, od zamawiającego może być wymagana rekompensata kosztów związanych ze spedycją towaru. O przyjęciu zamówienia zostaniecie automatycznie poinformowani pocztą elektroniczną – e-mailem. W szczegółach każdego wyrobu jest też w potwierdzeniu zamówienia podawany termin dostawy towaru, którego nie ma w magazynie. Przy każdej pozycji wyświetla się, czy towar jest dostępny w magazynie, czy też nie. Jeżeli towaru nie ma w magazynie albo w magazynie dostawcy, to bezzwłocznie poinformujemy Was o następnym terminie dostawy.

 

Unieważnienie zamówienia

 

Jeżeli unieważnicie zamówienie w czasie do 12 godzin, to takie zamówienie będziemy uważać za anulowane. Odwołanie zamówienia można wysłać e-mailem, ewentualnie wykonać telefonicznie. Przy unieważnieniu zamówienia należy podać Wasze nazwisko,
e-mail i numer zamówienia.

 

 

3) Rodzaje transportu wykonywanego przez przewoźników publicznych:

 

Odbiór osobisty

 

Zamówienie można odebrać w konkretnym dniu, przy założeniu, że zamówiony towar jest w magazynie. W pozostałych przypadkach będziemy Was informować o terminie odbioru. Zamówienia można odbierać w “godzinach pracy”, a poza tym czasem, po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

Towar dostarczamy za pomocą przewoźnika DHL.

 

W przypadku niektórych, szczególnie kłopotliwych, ciężkich albo w inny sposób uciążliwych w transporcie wyrobów, cena transportu może być zwiększona, o czym klient zostanie zawiadomiony e-mailem albo telefonicznie w czasie najpóźniej do 24 godzin. Cena za transport wyświetla się zaraz po wybraniu sposobu dostawy, w naszym przypadku ceny transportu nie nalicza się klientowi.

 

Reklamacja przesyłki jest możliwa w czasie do 3 dni od doręczenia, przy założeniu, że przy jej otrzymaniu nie było widocznego uszkodzenia!

 

UWAGA! Jeżeli paczka ma ślady widocznego uszkodzenia albo, jeżeli została naruszona taśma ochronna, reklamację należy zgłosić bezpośrednio przewoźnikowi. Za szkody powstałe przy transporcie dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

 

Czas dostarczenia zamówionego towaru: 2 – 4 dni, zależnie od dostępności w magazynie.

 

4) Gwarancja

 

W paczce zawsze znajdziecie dokument podatkowy. Termin gwarancji zaczyna biec od daty podanej w dokumencie. Okres gwarancji jest podany przy każdym wyrobie w szczegółach towaru. W spornych przypadkach okres gwarancyjny może być przedłużony o 5 (słownie pięć) dni, jako rekompensata za czas transportu.

 

5) Niezgodność z umową kupna – informacje ogólne

 

W przypadku, gdy rzecz przy odbiorze kupującego nie jest zgodna z umową kupna (dalej tylko “niezgodność z umową kupna”), kupujący ma prawo do tego, aby sprzedający bezpłatnie i bez zbędnej zwłoki doprowadził rzecz do stanu odpowiadającego umowie kupna i to zgodnie z decyzją kupującego o wymianie rzeczy albo jej naprawie; jeżeli takie rozwiązanie nie jest możliwe, kupujący może domagać się proporcjonalnej zniżki z ceny tej rzeczy albo odstąpić od umowy. To nie dotyczy sytuacji, kiedy kupujący przed odebraniem rzeczy wiedział o niezgodności z umową kupna albo niezgodność z umową kupna sam spowodował. Niezgodność z umową kupna, która pojawi się w czasie sześciu miesięcy do dnia przekazania rzeczy, jest uważana za niezgodność istniejącą już w czasie jej odbioru, jeżeli nie jest to sprzeczne z charakterem rzeczy albo, jeżeli nie zostanie wykazane coś innego.

 

Na towar udzielamy gwarancji w okresie wynikającym z przepisów.

 

6) Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

Jeżeli umowa kupna została zawarta za pomocą środków umożliwiających komunikację na odległość (w sklepie internetowym), to konsument ma prawo odstąpić od umowy w czasie do 14 dni od odebrania towaru. W takim przypadku konsument kontaktuje się ze sprzedającym i najlepiej na piśmie zgłasza, że odstępuje od umowy z podaniem numeru zamówienia, daty zakupu i numeru rachunku do zwrotu pieniędzy. Pieniądze mogą być również zwrócone gotówką w siedzibie spółki. Odstąpienie od umowy musi być doręczone najpóźniej w ostatnim dniu tego 14 dniowego terminu. W szczególnych przypadkach i z uwzględnieniem okoliczności przedłużenia terminu zwrotu może dojść do jego przedłużenia, ale nie dłużej niż do 30 dni od doręczenia.

 

Tego postanowienia ustawy nie można jednak rozumieć, jako możliwość bezpłatnego wypożyczania towaru. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w czasie do 14 dni od odebrania towaru, konsument musi wydać dostawcy to wszystko, co otrzymał na podstawie umowy kupna. Jeżeli nie jest to już możliwe do wykonania (na przykład w międzyczasie towar uległ zniszczeniu albo zużyciu), to konsument musi zapewnić pieniężną rekompensatę, jako ekwiwalent tego, co już nie może być zwrócone. Jeżeli zwracany towar jest uszkodzony tylko częściowo, to sprzedający może skorzystać w stosunku do konsumenta z prawa do rekompensaty szkody i zaliczyć swoje roszczenie przy zwrocie ceny kupna. W takim przypadku sprzedający ma obowiązek udokumentować powstałą szkodę. W takim przypadku sprzedający zwraca konsumentowi obniżoną w ten sposób cenę kupna.

 

Na cenę kupna, która ma być zwrócona kupującemu, sprzedający może ponadto zaliczyć swoje rzeczywiście poniesione koszty związane ze zwrotem towaru (koszty transportu, itp.).

Unieważnienie zamówienia

 

Kupujący ma prawo kiedykolwiek unieważnić, anulować złożone zamówienie przed jego wiążącym potwierdzeniem, również bez podania przyczyn.

 

Kupujący ma prawo unieważnić, anulować złożone zamówienie po jego wiążącym potwierdzeniu w przypadku, jeżeli sprzedający nie dopełnił swego obowiązku dostarczenia towaru w uzgodnionym albo w dodatkowo ustalonym terminie.

 

Kupujący ma prawo unieważnić, anulować złożone zamówienie po jego wiążącym potwierdzeniu, również bez podania przyczyn, do chwili, w której towar nie został wysłany na adres kupującego.

 

W przypadku, gdy kupujący zapłacił część albo całą cenę, to ta kwota zostanie mu zwrócona w terminie 15  dni od anulowania zamówienia).

 

Zamówienie można unieważnić wyłącznie w formie pisemnej (e-mailem).

 

Zgodnie z § 7 ustawy 102/2014 Z.z., towar zakupiony w naszym sklepie internetowym można zwrócić bez podania przyczyn najpóźniej do 14 dni od jego odebrania.

 

Towar musi być w oryginalnym opakowaniu, kompletny, nieużywany i nieuszkodzony, razem z oryginalną przywieszką i odstąpieniem od umowy. Koszty transportu przy zwrocie towaru pokrywa klient.

 

Sprzedający nie odpowiada za ewentualną utratę towaru przed doręczeniem go sprzedającemu i dlatego zaleca się, aby kupujący wysyłał z powrotem towar za pośrednictwem ubezpieczonej przesyłki poleconej.

 

Sprzedający nie odbierze towaru zwróconego z powrotem za ZALICZENIEM POCZTOWYM. Cena za towar zostanie zwrócona bezzwłocznie po skontrolowaniu zwracanego towaru, najpóźniej do 15 dni od doręczenia.

 

Kupujący ma obowiązek zwrócić sprzedającemu towar bezzwłocznie po odstąpieniu od umowy razem z fakturą albo jej kopią. W przypadku, gdy towar jest zwracany sprzedającemu w stanie naruszonym, klient ma obowiązek zwrócić sprzedającemu koszty związane z doprowadzeniem towaru do początkowego stanu i szkodą powstałą w towarze (niepełne opakowanie, towar zużyty albo zanieczyszczony, towar uszkodzony, itp.).

 

Koszty związane z doprowadzeniem towaru do początkowego stanu sprzedający ma prawo odliczyć z sumy, która ma być zwrócona kupującemu z tytułu odstąpienia od umowy kupna.

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadku umów:

 

na świadczenie Usług, jeżeli ich realizacja została rozpoczęta za jego zgodą przed upływem terminu 14 dni od odebrania dostawy towaru albo usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, które są niezależne od woli sprzedającego, na dostawę towaru przygotowanego zgodnie z życzeniem kupującego albo dla jego osoby, jak i towaru, który jest nietrwały, podlega zużyciu albo starzeje się szybko, na dostawy nagrań audio i video oraz programów komputerowych, jeżeli kupujący naruszy ich oryginalne opakowanie, na dostawy gazet, periodyków i czasopism oraz polegających na udziale w grze albo w loterii.

 

7) Doręczanie i warunki dostawy

 

Niektóre przesyłki mogą być podzielone na kilka paczek. Opłata pocztowa pozostaje bez zmiany.

 

Czas dostarczenia produktów wynosi 2 – 4 dni.

 

Wszystkie przesyłki obserwujemy aż do ich doręczenia i staramy się w ten sposób zapobiegać problemom, które mogą powstać przy ich doręczeniu.

 

Jak postępować przy zwrocie towaru:

 

Przesyłkę przygotowujemy zgodnie z poniższym opisem.

Towar, który będziemy wysyłać z powrotem na adres, wysyłamy do siedziby spółki KAPA trade s.r.o.

Jak przygotować przesyłkę:

 

Przesyłka musi być kompletna (łącznie z wyposażeniem i pełną dokumentacją) i w stanie, w jakim została odebrana przy dostawie. Do towaru dołączamy dokument potwierdzający zakup. Zawsze prosimy o zastosowanie papieru pakowego albo kartonu tak, aby podczas transportu nie mogło dojść do sklejenia, zanieczyszczenia albo innego uszkodzenia oryginalnych opakowań. Prosimy nie wysyłać towaru za zaliczeniem pocztowym, zalecamy ubezpieczenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy (prosimy podać jego numer) i to zwykle w terminie do 3 dni roboczych od chwili otrzymania przesyłki. W przypadku zwrotu towaru, kwota zostanie zmniejszona o koszty transportu (nie dotyczy reklamacji!).

 

 8) Sposoby płatności

 

Wszystkie sposoby płatności, można wybierać przed wyborem sposobu dostawy. Wszystkie sposoby płatności są zawarte w cenie transportu. Towar będziemy wysyłać po otrzymaniu płatności na rachunek bankowy, przy opcji za zaliczeniem pocztowym – zamówiony towar wyślemy do Was pocztą, a za towar będzie trzeba zapłacić gotówką przy jego odbiorze. Odbiór osobisty – płaci się gotówką przy odbiorze osobistym. Karta płatnicza – przy płatności kartą płatniczą, towar wysyłamy natychmiast po potwierdzeniu płatności.

 

 9) Bezpieczeństwo

 

Przy płatności kartami płatniczymi nie należy bać się nadużycia. Korzystamy ze sprawdzonej bramki płatniczej z protokołem 3-D secure, obsługiwanej przez instytucje zajmujące się płatnościami za pomocą kart. Wszystkie informacje wewnętrzne (hasła, nazwiska, operacje) są szyfrowane. Aby zwiększyć szybkość obsługi nie szyfruje się informacji ogólnych (informacji o poszczególnych pozycjach towaru).

 

 10) Reklamacje

 

W przypadku, gdy towar, który dostaliście od nas, okaże się uszkodzony albo niesprawny, prosimy postępować zgodnie z regulaminem reklamacyjnym. Zwrot towaru z powodu odstąpienia od umowy jest opisany w punkcie 6 Warunków handlowych.

 

 11) Regulamin reklamacyjny

 

Wyroby, których dotyczy prawo do złożenia reklamacji, muszą być wysłane do zbadania zaraz po stwierdzeniu usterki, muszą być czyste i wyposażone w wymagane dokumenty z opisem usterki, ewentualnie z zaznaczonym miejscem usterki.

 

 Jak należy postępować

 

W przypadku reklamacji można wybierać z dwóch możliwości, postępując zgodnie z poniższą informacją: wysłać wyrób na adres – “KAPA Trade, s.r.o., Ťačevská 3998, 085 01 Bardejov, ”. Transport opłaca sprzedający. Jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć, kiedy i gdzie będziemy mogli odebrać przesyłkę, skontaktujcie się z nami. Przesyłka musi być kompletna (łącznie z wyposażeniem i całą dokumentacją) oraz w takim stanie, w jakim została odebrana przy dostawie. Do towaru dołączamy dokument zakupu. Zawsze prosimy o zastosowanie papieru pakowego albo kartonu tak, aby podczas transportu nie mogło dojść do sklejenia, zanieczyszczenia albo innego uszkodzenia oryginalnych opakowań. Prosimy nie wysyłać towaru za zaliczeniem pocztowym, bo w takim przypadku towar nie zostanie odebrany. Zalecamy ubezpieczenie towaru. Zaraz po otrzymaniu towaru otrzymacie protokół reklamacyjny. Towar musi być dobrze zapakowany do transportu tak, aby nie doszło do jego dalszego, ewentualnego uszkodzenia. Wadliwy albo uszkodzony towar zostanie wymieniony albo zostanie zwrócona cena kupna. Do towaru muszą być dołączone wszystkie dokumenty, które kupujący otrzymał razem z towarem, czyli na przykład paragon, karta gwarancyjna, itp. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania produktów, ich właściwości funkcjonalnych i za szkody spowodowane niefachowym korzystaniem z produktów, jak i szkody spowodowane zdarzeniami zewnętrznymi i błędnymi manipulacjami. Wad tego rodzaju nie obejmuje również udzielona gwarancja. Towar ze względów higienicznych może być przyjęty do reklamacji tylko po starannym oczyszczeniu. Jeżeli producent udziela wydłużonej gwarancji, to ten fakt jest podany przy towarze w katalogu. W przypadku odrzuconych reklamacji mogą być naliczane koszty postępowania reklamacyjnego i opłaty manipulacyjne. O sposobie załatwienia reklamacji zostaniecie poinformowani
e-mailem, ewentualnie SMS-em. Podobnie, przy dostarczaniu zamówienia zostaniecie poinformowani o wysłaniu paczki i terminie jej doręczenia.

 

Dziękujemy Wam za czas poświęcony na przeczytanie warunków handlowych.

 

Warunki handlowe obowiązują od 24.01.2019 aż do odwołania.

 

Informacje dla kupujących: w przypadku zmiany warunków handlowych, obowiązują warunki handlowe, które były aktualne w dniu zakupu.

© 2019 – KAPA Trade s.r.o.